Print

420_KVAr_power_capacitor_Comar_1phase__400_V_AC